Vymezení pojmů /*

Realitním makléřem se v tomto etickém kodexu rozumí prodejní partner nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami, který je smluvně zavázán frančízantovi a na základě smlouvy s ním oprávněn k užívání systému RE/MAX.

Frančízantem se v tomto etickém kodexu rozumí osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je se společností RE/MAX ČR smluvně zavázána a oprávněna k užívání a využívání systému RE/MAX v příslušné lokalitě na území České republiky a je dále oprávněna vybírat si k realizaci svých obchodů realitní makléře.

Osobami systému RE/MAX se v tomto etickém kodexu rozumí každá osoba, která je oprávněna užívat systém RE/MAX (frančízant, realitní makléř),  nebo je zaměstnancem této osoby nebo je s takovou osobou veřejností běžně spojována.

Známkami se v tomto etickém kodexu rozumí ochranné známky, servisní značky, loga nebo vzory  společnosti RE/MAX International nebo společnosti RE/MAX Europe.

Realitní makléř

Etika realitního makléře

 1. Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému RE/MAX u klientů, veřejnosti či osob systému RE/MAX a přísně dbá na to, aby veřejností byl systém RE/MAX chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 2. Realitní makléř chrání zájmy klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 3. Realitní makléř si soustavně prohlubuje svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností RE/MAX ČR.
 4. Realitní makléř neznevažuje činnost ostatních makléřů ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů. Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.

Poskytování služeb realitním makléřem

 1. Realitní makléř nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí osoby, která obchodní případ hodlá realizovat.
 2. Realitní makléř bez zbytečného odkladu pravdivě informuje účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se realitní makléř vyvaruje zveličování, zatajování a/nebo zkreslování těchto skutečností.
 3. Realitní makléř neposkytuje klientům poradenství, které je mimo jeho odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je realitní makléř povinen věc konzultovat s tímto odborníkem.
 4. Realitní makléř není oprávněn s účastníky obchodního případu svým jménem a na vlastní účet uzavřít zprostředkovatelskou či obdobnou smlouvu a/nebo dohodu o přijetí odměny či provize.
 5. Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informační a jiné povinnosti realitního makléře

 1. Realitní makléř je povinen klienta informovat, u kterého frančízanta je smluvně vázán.
 2. V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám realitní makléř, osoba mu blízká a/nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.
 3. V případě, kdy realitní makléř zastupuje jednu ze stran obchodního případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.
 4. Spolupráce realitního makléře s ostatními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém RE/MAX.
 5. Realitní makléř bezodkladně informuje společnost RE/MAX ČR o jakémkoliv porušení tohoto etického kodexu.

Franšízant

Etika franšízanta a vedoucího franšízanta

 1. Franšízant a vedoucí franšízanta je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému RE/MAX u klientů, veřejnosti či osob systému RE/MAX a přísně dbá na to, aby systém RE/MAX byl veřejností chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 2. Franšízant a vedoucí franšízanta si udržuje přehled o stavu a vývoji na trhu s nemovitostmi v oblasti jeho působení a o faktorech, které tento trh významně ovlivňují.
 3. Franšízant a vedoucí franšízanta chrání zájmy klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 4. Franšízant ani vedoucí franšízanta neznevažuje činnost ostatních makléřů, ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů. Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.

Užívání známek franšízantem

 1. Franšízant a vedoucí franšízanta se podílí na efektivním fungování systému RE/MAX a odpovídá za užívání známek RE/MAX jeho zaměstnanci a/nebo realitními makléři, s nimiž je smluvně vázán.

Obchodování franšízanta

 1. Franšízant poskytuje služby v rámci své podnikatelské činnosti vždy s uvedením názvu používaného v rámci systému RE/MAX (např. RE/MAX Apollo).
 2. Franšízant odpovídá za splnění všech náležitostí, které musí být účastníky obchodního případu splněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 3. Franšízant bezodkladně informuje účastníky obchodního případu o všech podstatných skutečnostech týkajících se daného obchodního případu.
 4. Franšízant a vedoucí franšízanta neposkytuje klientům poradenství, které je mimo jeho odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je frančízant či vedoucí frančízanta povinen věc konzultovat s tímto odborníkem.
 5. Franšízant a vedoucí franšízanta nesmí vědomě kontaktovat klienta jiného frančízanta s nabídkou služeb, které jsou již klientovi tímto jiným frančízantem zajišťovány.
 6. V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám frančízant a/nebo vedoucí frančízanta, osoba jim blízká a/nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.
 7. Finanční prostředky, které frančízant převezme do úschovy od účastníka obchodního případu, je povinen uschovat odděleně od vlastních finančních prostředků na zvláštním depozitním účtu k tomu přímo určenému.
 8. Franšízant je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a dalších účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 9. Franšízant dodržuje Pravidla pro předávání obchodních případů v rámci systému RE/MAX, která jsou v danou dobu přijata společností RE/MAX ČR.
 10. Franšízant při své obchodní činnosti používá jednotné vzory Smluv o spolupráci s prodejním partnerem, Smluv o poskytování realitních služeb a Dohod o složení blokovacího depozita v danou dobu přijatých společností RE/MAX ČR.

Etika osob systému RE/MAX

 1. Osoby systému RE/MAX jednají vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky. Osoby systému RE/MAX si poskytují navzájem nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb.
 2. Osoby systému RE/MAX dodržují obecně závazné právní předpisy České republiky.
 3. Služby a produkty poskytované nebo zajišťované osobami systému RE/MAX budou v náležité kvalitě odpovídat požadavkům systému RE/MAX. Kvalita poskytovaných služeb bude společností RE/MAX ČR pravidelně vyhodnocována a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.
 4. Žádná osoba systému RE/MAX nebude poskytovat nebo se podílet na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem a/nebo způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost systému RE/MAX.
 5. Osoby systému RE/MAX se budou vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Osoby systému RE/MAX při výkonu své podnikatelské činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé a/nebo podvodné praktiky.
 6. Osoby systému RE/MAX se zavazují poskytovat médiím a sdělovacím prostředkům pouze objektivní informace založené na ověřených skutečnostech.
 7. Osoby systému RE/MAX nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek.
 8. Osoby systému RE/MAX svým chováním nepoškozují klienty a dobrou pověst realitní profese. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či k sobě navzájem hledají osoby systému RE/MAX vždy smírné řešení. Pokud je zřejmé, že se osoby systému RE/MAX smírně nedohodly, pak předloží věc k vyřešení společnosti RE/MAX ČR, která věc rozhodne. Rozhodnutí společnosti RE/MAX ČR je závazné pro všechny osoby systému RE/MAX.
 9. Osoby systému RE/MAX se nedopustí nekalosoutěžního jednání a nevyužívají nespravedlivé výhody proti ostatním makléřům ani vůči sobě navzájem.

Sankce

 1. Porušením tohoto etického kodexu se bude společnost RE/MAX ČR zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
 2. Porušení tohoto etického kodexu je společností RE/MAX ČR považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k vyloučení frančízanta či realitního makléře ze systému RE/MAX.
 3. Společnost RE/MAX ČR se může domáhat náhrady škody po osobě, které způsobila porušením etického kodexu škodu systému RE/MAX či jeho dobré pověsti.
/* Uvádíme zde pro informaci jen hlavní body Etického kodexu RE/MAX, plná verze Etického kodexu je k dispozci na vyžádání v kanceláři RE/MAX Apollo .